Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Dane osobowe użytkownika (np. tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych oraz prawa o ochronie danych Unii Europejskiej (UE). Oprócz celów przetwarzania, odbiorców, podstaw prawnych i okresów przechowywania, poniższe postanowienia informują również o prawach użytkownika i administratorze odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych witryn internetowych. Jeśli użytkownik zostanie przekierowany do innych witryn za pośrednictwem linków na naszych stronach, prosimy o poinformowanie się tam o odpowiednim przetwarzaniu jego danych.

§ 2 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

(1) Cel przetwarzania

Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia są niezbędne do zawarcia z nami umowy. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. Nie możemy jednak wysłać towaru bez podania adresu. W przypadku niektórych metod płatności wymagamy niezbędnych danych dotyczących płatności w celu przekazania ich zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Przetwarzanie danych wprowadzonych w procesie zamawiania odbywa się zatem w celu realizacji umowy.

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie pocztą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego itp. przed zawarciem umowy, przetwarzamy otrzymane w ten sposób dane w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy i udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika dotyczące na przykład naszych produktów.

W przypadku zakładania konta klienta dane użytkownika (w szczególności imię i nazwisko, adres, metoda płatności, adres e-mail i hasło) będą przetwarzane w celu rejestracji i utworzenia loginu klienta. Dzięki przechowywanym danym możesz szybciej robić u nas zakupy i przeglądać swoje zamówienia w dowolnym momencie. Konto można usunąć, wysyłając do nas wiadomość lub korzystając z funkcji usuwania.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b) RODO.

(3) Kategorie odbiorców

Dostawca usług płatniczych, dostawca usług wysyłkowych, dostawca hostingu, system zarządzania towarami, jeśli dotyczy, dostawcy, jeśli dotyczy (dropshipping).

(4) Okres przechowywania

Przechowujemy dane wymagane do przetwarzania umowy do momentu wygaśnięcia ustawowej rękojmi i, w stosownych przypadkach, umownych okresów gwarancyjnych.

Przechowujemy dane wymagane na mocy prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przez prawo, zazwyczaj dziesięć lat (por. § 257 HGB, § 147 AO).

Dane przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy zostaną usunięte niezwłocznie po przeprowadzeniu tych działań i stwierdzeniu, że umowa nie została zawarta.

§ 3 Komentarze

(1) Cel przetwarzania

Możliwe jest napisanie komentarza. Dane użytkownika (np. imię i nazwisko/pseudonim, adres e-mail, strona internetowa) będą wówczas przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest publiczna wymiana opinii użytkowników na określone tematy i produkty. Publikacja służy między innymi promowaniu przejrzystości i kształtowaniu opinii. Twój interes w zakresie ochrony danych jest zabezpieczony, ponieważ możesz opublikować swój komentarz pod pseudonimem.

(4) Okres przechowywania

Nie przewiduje się określonego okresu przechowywania. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego komentarza.

(5) PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie służy reklamie bezpośredniej z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika.

W przypadku reklamy bezpośredniej użytkownik może jednak w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez podania przyczyny.

§ 4 Dalsze informacje

Przekazanie adresu e-mail klienta dostawcy usług spedycyjnych (DPD, DHL) w celu powiadomienia o wysyłce i śledzenia przesyłki dla klienta. Indywidualna zgoda za pośrednictwem pola wyboru w procesie zamówienia. Podstawa prawna Art. 6 ust. 1a) RODO.

§ 5 Transakcje PayPal

Należy pamiętać, że wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 6 Informacje o plikach cookie

(1) Cel przetwarzania

Na tej stronie wykorzystywane są niezbędne technicznie pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym. Te pliki cookie umożliwiają na przykład umieszczenie kilku produktów w koszyku.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest funkcjonalność naszej strony internetowej. Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Chroni to interesy użytkownika w zakresie ochrony danych.

(4) Okres przechowywania

Technicznie niezbędne pliki cookie są zazwyczaj usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwale przechowywane pliki cookie mają różną żywotność – od kilku minut do kilku lat.

(5) PRAWO DO SPRZECIWU

Jeśli użytkownik nie życzy sobie przechowywania tych plików cookie, powinien wyłączyć ich akceptację w przeglądarce internetowej. Może to jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej. Użytkownik może również usunąć trwale zapisane pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki.

§ 7 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora danych:

1. prawo do informacji

Użytkownik może zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO.

2. prawo do sprostowania

Jeśli informacje dotyczące użytkownika nie są (lub przestały być) prawidłowe, użytkownik może zażądać ich poprawienia zgodnie z art. 16 RODO. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz poprosić o ich uzupełnienie.

3. prawo do anulowania

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO.

4. prawo do ograniczenia przetwarzania

W ramach postanowień art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych.

5. prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przekazania tych danych innemu administratorowi.

6. prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia) zgodnie z art. 77 RODO.

Należy również pamiętać o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO:

a) Ogólne: wymagany uzasadniony sprzeciw

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika ma miejsce

– w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub

– w interesie publicznym (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o przepisy RODO.

Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać dotyczących go danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

b) Szczególny przypadek marketingu bezpośredniego: wystarczy zwykły sprzeciw

Jeśli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:


aniProtec
Corinna Preuss-Schaller
Im Kreuzfeld 4
79364 Malterdingen
Telefon: +49 7644 92 66 095
info@aniprotec.de

Niniejszy dokument został stworzony i jest aktualizowany przy użyciu technologii janolaw GmbH.