Polityka anulowania

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (aniProtec Corinna Preuss-Schaller, Im Kreuzfeld 4, 79364 Malterdingen, info@aniprotec.de, tel.: +49 7644 92 66 095) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Wyłączenie prawa do anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Niniejszy dokument został stworzony i jest aktualizowany przy użyciu technologii janolaw GmbH.